Het ereloon van de syndicus is slechts een onderdeel van wat men noemt de "syndickosten".

Meestal zal dit loon idealiter onderverdeeld zijn in verschillende luiken:

- een eerste luik betreffende het basisbeheer van de VM, zijnde het gewone ereloon.

- een tweede luik betreffende de extra opgaven/opdrachten, zijnde het buitengewone ereloon.

- een derde luik voor de syndicus belastende factoren voor een specifiek gebouw zoals vetustiteit, aantal liften, te renoveren delen, isolatie gebouw, onvoldoende veiligheid, bijzondere technische installaties, enz ...

Art. 577-8/1. §1 BW.:  In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. ....

Indien minder dan twintig kavels, dan mag (is het niet verboden) een Raad van Mede-eigendom worden samengesteld. 

De leden van de Raad van Mede-eigendom staan op gelijke voet met de overige mede-eigenaars. Daarenboven is het begrip "voorzitter van de Raad van Mede-eigendom" niet omschreven in de wet en is deze functie dus wettelijk onbestaande. Het enige wat zij mogen en kunnen doen is de syndicus controleren. Zij kunnen alleen de bevoegdheden die hen door de algemene vergadering werden toegekend uitvoeren (onder specifieke voorwaarden).

De Raad van Mede-eigendom van een VM met meer dan 20 kavels (bergingen, garages en parkeerplaatsen niet meegerekend) moet wel aan de mede-eigenaars een omstandig halfjaarlijks verslag over de uitoefening van haar taak overmaken (Art. 577-7 §1-1°-d B.W.).

De Raad van Mede-eigendom heeft als opdracht (Art. 577-8/1 §1 BW) erop toe te zien dat de syndicus zijn taken  naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 577-8/2.  Tijdens de algemene vergadering bezorgt de raad van mede-eigendom de mede-eigenaars tevens een omstandig jaarverslag  (Art. 577-8/1 §4 BW)  over de uitoefening van zijn taak.

De Raad van Mede-eigendom kan ook andere opdrachten of bevoegdheidsdelegaties krijgen    (Art. 577-8/1 §4 BW)    in de mate dat de algemene vergadering daartoe beslist met een meerderheid van twee derde van de stemmen en zulks geen afbreuk doet aan de wettelijke bevoegdheden van de syndicus, de algemene vergadering en de commissaris inzake de rekeningen.

Opgelet: deze verleende opdracht of bevoegdheidsdelegatie  (1) mag slechts betrekking hebben op uitdrukkelijk vermelde handelingen (dus een welbepaalde enige specifieke opdracht) en (2) geldt slechts voor één jaar. Tijdens de algemene vergadering bezorgt de raad van mede-eigendom de mede-eigenaars een omstandig jaarverslag over de uitoefening van zijn taak.

Art. 577-8/1. §1 BW. : ....  Die raad, waarvan de titularissen van een zakelijk recht die stemrecht hebben  in de algemene vergadering lid kunnen zijn, ...

M.a.w. een raadslid moet een mede-eigenaar zijn.

Neen, dat kan niet. Het mandaat van een syndicus kan alléén verlengd worden of hij kan alléén vervangen worden op een algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering, Artikel 577-8, §1 (B.W.). Tenzij de bepalingen van de basisakte een strengere norm oplegt ( via een bijzondere meerderheid ) is bij wet voorzien dat de helft + 1 van de aandelen of de stemmen genoeg is om te beslissen  (gewone of volstrekte meerderheid).

Art. 577-8/1 §3 BW.: De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over de benoeming van de leden van de  raad van mede-eigendom, zulks voor elk lid afzonderlijk. Het mandaat van de leden van de raad van mede- eigendom loopt tot de volgende gewone algemene vergadering en is hernieuwbaar.

Met volstrekte meerderheid wordt bedoeld 1/2+1 van de aanwezige of vertegenwoordigde geldige ja+neen stemmen.